2015-09-17 11:13:00

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  • prof. psihološke skupine predmeta – određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno
  • prof. građevinske skupine predmeta- određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do povratka radnice s porodnog dopusta
  • knjižničar- pola radnog vremena do povratka zamjenjivane radnice


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-         domovnicu

-         elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-         uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Srednja škola Metković