preskoči na sadržaj
Natječaji

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 1. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE (2 izvršitelja/ice)

- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),

- zamjena za vrijeme rodiljnog dopust, a do povratka zaposlenice na rad
2. NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (11 h tjedno),

- novootvoreno radno mjesto

3. NASTAVNIK/ICA RAČUNALNOG MODELIRANJA I GRADIRANJA

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (5,5 h tjedno),

- prethodno popunjeno nestručnom zamjenom

4. NASTAVNIK/ICA PRVA POMOĆ U CESTOVNOM PROMETU

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (2,6 h tjedno),

- prethodno popunjeno nestručnom zamjenom

5. NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE (rodiljni)

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (14 h tjedno),

- zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta, a do povratka zaposlenice na rad
6. NASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE (bolovanje)

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (14 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
7. NASTAVNIK/ICA KEMIJE, GORIVA I MAZIVA

- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (17 h tjedno),

- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:

- dokaz o stručnoj spremi,

- domovnicu,

- rodni list,

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)

- životopis

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)“ .

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu

 

pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://bit.ly/2CDWDKE​

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice škole.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen 12. ožujka 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 22. ožujka 2019.

 

Klasa: 112-01/19-02/175

Urbroj: 2117/1-44-01/19-0

Ravnatelj

 

Marijo Obradović, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 12. 3. 2019. 14:01

NATJEČAJ za radno mjesto: Knjižničar/ka

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje 
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 
1. KNJIŽNIČAR/KA 
- određeno vrijeme, ne puno radno vrijeme (20 h tjedno),
- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
 
 
Uvjeti: 
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu
- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi, 
- domovnicu, 
- rodni list, 
- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)
- životopis
-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – KNJIŽNIČAR/KA“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu 
 
 
pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice škole.
 
Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu. 
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.
 
 
Natječaj je objavljen 26. veljače 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 7. ožujka 2019.
 
Klasa: 112-01/19-02/114
Urbroj: 2117/1-44-01/19-02
 
 
Ravnatelj
 
Marijo Obradović, prof.
 
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 26. 2. 2019. 12:34

NATJEČAJ za radno mjesto: Engleski Jezik

Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  Srednja škola Metković, Metković, Kralja Zvonimira 12 raspisuje 
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 
1. NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA 
- određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 h tjedno),
- zamjena za vrijeme bolovanja, a do povratka zaposlenice na rad
 
 
Uvjeti: 
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu
- posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18).
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi, 
- domovnicu, 
- rodni list, 
- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)
- životopis
-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Metković.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti na adresu škole: Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu 
 
pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem te putem oglasne ploče i mrežne stranice škole.
 
Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu. 
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi Metković, Metković da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.
 
 
Natječaj je objavljen 26. veljače 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 7. ožujka 2019.
 
Klasa: 112-01/19-02/114
Urbroj: 2117/1-44-01/19-01
 
 
Ravnatelj
 
Marijo Obradović, prof.
 
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 26. 2. 2019. 11:29

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
M E T K O V I Ć
raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta

 1. prof. biologije na određeno nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno- 1 izvršitelj,
 2. prof. kemije na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena radnice)-6 sati tjedno - 1 izvršitelj,
 3. prof. Prve pomoći na neodređeno nepuno radno vrijeme od -1 sat tjedno,1 izvršitelj

                 Uvjeti: prema općim propisima o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                 Za radno mjesto pod 3.-dr.medicine i odgovarajuća licenca.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                     -     životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci
 • te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.    

                   Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se i prijavi pozvati na to pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na slijedećoj poveznici:

https://goo.gl/Nr8ZvB

                   Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredne o zaštiti podataka (NN 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana

objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 4. 1. 2019. 11:09

NATJEČAJ: Psiholog ili edukator rehabilitator

 

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
M E T K O V I Ć
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. Psiholog ili edukator rehabilitator na puno određeno radno vrijeme u svojstvu pripravnika.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:    

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 21. 11. 2018. 11:36

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog,roditeljskog dopusta- 1 izvršitelj,
 2. prof. matematike na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog,roditeljskog dopusta-2 izvršitelja
 3. prof. matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno,
 4. prof.tekstilno-tehnološke skupine predmeta na nepuno određeno radno vrijeme od 2 sata tjedno- 1 izvršitelj,
 5. instruktor vožnje C kategorije na neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj,
 6. prof. informatike na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno- 1 izvršitelj.
 7. prof. elektrotehničke skupine predmeta na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno- 1 izvršitelj
 8. Prof. Prve pomoći na neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat tjedno- 1 izvršitelj,


                 Uvjeti: prema općim propisima o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                     -     životopis

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • domovnicu
 • elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci
 • te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

                   Kandidati na radno mjesto pod 5. trebaju imati visoku ili višu stručnu spremu cestovnog prometa.

                   Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se i prijavi pozvati na to pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na slijedećoj poveznici:

https://bit.ly/2CDWDKE​

                   Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredne o zaštiti podataka (NN 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana

objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 16. 10. 2018. 09:54

NATJEČAJ - Osposobljavanje za rad

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

(osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

 1. prof. engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme ,
 2. prof. TZK na puno određeno radno vrijeme,

                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 22. 8. 2018. 10:30

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. prof. matematike na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljskog, roditeljskog dopusta,
 2. prof. psihologije na nepuno određeno radno vrijeme-6 sati tjedno do povratka radnice s bolovanja,


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • domovnicu
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 9. 5. 2018. 18:04

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. nastavnik Računalnog modeliranja na nepuno neodređeno radno vrijeme od 4 sata tjedno,
 2. prof. matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno,
 3. dipl.pravnik-osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 29. 1. 2018. 10:28

NATJEČAJ

 

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,
 2. instruktor vožnje C kategorije na neodređeno nepuno radno vrijeme od 35 sati ukupno tjedno,

                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 17. 1. 2018. 15:15

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. prof. psihologije na nepuno određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 28. 11. 2017. 13:40

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. knjižničar – određeno radno vrijeme – pola radnog vremena do povratka radnice,
 2. prof. engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,
 3. prof. biologije na nepuno određeno radno vrijeme-17 sati tjedno do povratka radnice s roditeljskog dopusta,
 4. stručni učitelj u strojarstvu- praktična nastava za vodoinstalatere, na nepuno neodređeno radno vrijeme od 14 sati tjedno,
 5. stručni učitelj u strojarstvu- praktična nastava za instalatere grijanja i klimatizacije, na nepuno neodređeno radno vrijeme od 18 sati tjedno,
 6. nastavnik Izrade modnih proizvoda na nepuno neodređeno radno vrijeme-12 sati tjedno
 7. nastavnik Računalnog modeliranja na nepuno neodređeno radno vrijeme od 4 sata tjedno,
 8. instruktor vožnje C kategorije na neodređeno nepuno radno vrijeme od 36 sati ukupno tjedno,,
 9. prof. matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno,
 10. prof. fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno.


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 5. 9. 2017. 12:00

Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje polova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u 2017./2018. školskoj godini Vijest ima dokument u privitku

Preuzmite JAVNI POZIV

Preuzmite TABLICU TRAŽENIH POMOĆNIKA PO ŠKOLAMA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 2. 8. 2017. 11:26

NATJEČAJ: ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,1

52/14,7/17) i članka 82. i 83. Statuta, Školski odbor Srednje škole Metković

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

 

1-.Uvjeti koje ravnatelj/ica mora ispunjavati:

-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika

ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za

ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi

- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u

sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje,

od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim

ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom

presliku:

- životopis

- domovnicu

- valjanu javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda

poslodavca o vrsti i trajanju radnog odnosa u osnovnoj ili srednjoj školi i

elektronički zapis HZMO)

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba bila oslobođena ob

veze polaganja stručnog ispita

- potvrda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu

članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87

/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17.).

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja..

Prijave s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola

Metković, Kralja Zvonimira 12., 20350 Metković u zatvorenoj omotnici

s naznakom na prednjoj strani „Za natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne

otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od

isteka roka za podnošenje prijave.

 

Predsjednik-ca Školskog odbora: Ana Vidović, prof.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 15. 5. 2017. 12:13

NATJEČAJ: prof. matematike - neodređeno nepuno radno vrijeme - 14 sati tjedno

 

NATJEČAJ

za radnja mjesta

 

 1. prof. matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme - 14 sati tjedno


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-domovnicu

-elektronički zapis radnog staža

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 14. 3. 2017. 14:11

NATJEČAJ - Voditelj računovodstva

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

 

RASPISUJE NATJEČAJ ZA:

                                   

Radno mjesto: voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme ( 1 izvršitelj )

Uvjeti:

diplomski sveučilišni studije ekonomije, odnosno prijediplomski specijalistički studij ekonomije; računovodstveni smjer za sve navedene struke
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
hrvatsko državljanstvo

 

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta
 • potvrdu o dokazivanju radnog staža na odgovarajućim poslovima         
 • ( potvrda poslodavca, ugovor o radu ),
 • presliku domovnice
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci ) - izvornik

 

Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 27. 12. 2016. 13:18

NATJEČAJ - Knjižničar

 

NATJEČAJ

 

knjižničar – određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s porodnog, odnosno rodiljskog dopusta


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o položenom stručnom ispitu
domovnicu
elektronički zapis o radno-pravnom statusu
uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 5. 12. 2016. 10:16

Natječaj

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

  M E T K O V I Ć

raspisuje

NATJEČAJ

stručno osposobljavanje za rad


 

1. prof. TZK – 1 radnik – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškim kompetencijama nastavnika u srednjem školstva.

Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

Odgovarajući dokaz o stručnoj spremi,

domovnicu

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 18. 11. 2016. 13:16

Natječaj

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radnja mjesta

 

prof. psihološke skupine predmeta – određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno, do povratka radnice s bolovanja

prof. građevinske skupine predmeta - određeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno do povratka radnice s porodnog dopusta

prof. fizike – neodređeno nepuno radno vrijeme od 17 sati tjedno

prof. matematike - na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s porodnog dopusta

prof. Prve pomoći -  neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat tjedno
strukovni učitelj u kuharstvu-neodređeno nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   - životopis

                  - dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

                 - domovnicu

                 - elektronički zapis o radno-pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 4. 11. 2016. 12:15

Natječaj: ADMINISTRATOR-BLAGAJNIK (M/Ž)

Radno mjesto: ADMINISTRATOR-BLAGAJNIK (M/Ž)


Mjesto rada: METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.7.2016.

Natječaj vrijedi do: 24.7.2016.

 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: 6 mjeseci

Ostale informacije: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
M E T K O V I Ć

raspisuje
NATJEČAJ1. administrator – blagajnik na puno radno vrijeme ( 1 izvršitelj )

Uvjeti: 
- srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera
- šest ( 6 ) mjeseci radnog staža na odgovarajućim poslovima
- hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- presliku svjedodžbe
- potvrdu o dokazivanju radnog staža na odgovarajućim poslovima ( izvornik )
- presliku domovnice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci ) - izvornik

Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na 
adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 15. 7. 2016. 11:42

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

 

1. PEDAGOG – 2 radnika – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

2. prof. TZK- 1 radnik na određeno nepuno radno vrijeme od 5 sati tjedno do povratka radnice s rodiljskog dopusta


Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškim kompetencijama nastavnika u srednjem školstva.

Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

-Odgovarajući dokaz o stručnoj spremi,

-domovnicu

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 3. 3. 2016. 00:37

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radnja mjesta

 

prof. matematike – neodređeno nepuno radno vrijeme - 12 sati tjedno  i određeno nepuno 4 sata tjedno


prof. tekstilno-tehnološke skupine predmeta neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno


prof. ekonomske skupine predmeta- određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljskog dopusta


prof. ekonomske skupine predmeta- neodređeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno


prof. ekonomske skupine predmeta- neodređeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno i određeno nepuno 5 sati tjedno


prof. Prve pomoći- neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat tjedno


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 1. 2. 2016. 12:45

Natječaj: POMOĆNIK U NASTAVI – 6 izvršitelja

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

 

1. POMOĆNIK U NASTAVI – 6 izvršitelja


                 Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ili  viša škola odnosno prvostupnici
                 Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju

 Uvjeta:               

-odgovarajuću svjedodžbu,

-domovnicu

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 16. 10. 2015. 13:11

NATJEČAJ - stručno osposobljavanje za rad

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

M E T K O V I Ć

raspisuje

NATJEČAJ

stručno osposobljavanje za rad

 

prof. hrvatskog jezika – 1 izvršitelj
prof. engleskog jezika – 1 izvršitelj
prof. TZK – 1 izvršitelj
dipl. ekonomist- 1 izvršitelj

               

                Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, važećem Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i važećem Zakonu o poticanju zapošljavanja.

 

Uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi –presliku
 • domovnicu – presliku
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci )
 • elektronički zapis staža

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 6. 10. 2015. 15:12

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 • prof. psihološke skupine predmeta – određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno
 • prof. građevinske skupine predmeta- određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do povratka radnice s porodnog dopusta
 • knjižničar- pola radnog vremena do povratka zamjenjivane radnice


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-         domovnicu

-         elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-         uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 17. 9. 2015. 11:13

NATJEČAJ - stručno osposobljavanje za rad

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ  

 raspisuje

NATJEČAJ

stručno osposobljavanje za rad

 

1. PEDAGOG – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: prof. pedagogije

Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

-         odgovarajuću svjedodžbu,

-         domovnicu

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 24. 2. 2015. 14:03

Natječaj

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radnja mjesta

 

 1. matematika – neodređeno nepuno radno vrijeme - 12 sati tjedno
 2. tekstilna skupina predmeta- neodređeno radno vrijeme od 12 sati tjedno i određeno radno vrijeme od 8 sati tjedno do 31. kolovoza 2015. godine
 3. Izrada modnih proizvoda na neodređeno radno vrijeme od 20 sati tjedno i određeno radno vrijeme od 4 sata tjedno do 31. kolovoza 2015. g.
 4. stručni učitelj u strojarstvu na neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno
 5. Prva pomoći na neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat tjedno
 6. ekonomska skupina predmeta na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno
 7. elektrotehnička skupina predmeta na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno
 8. građevinska skupina predmeta – 13 sati tjedno na određeno radno vrijeme do povratka radnice s porodnog dopusta

 


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, te nastavnim planovima i programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-         domovnicu

-         elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-         uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 19. 1. 2015. 10:25

Natječaj

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

      M E T K O V I Ć

  raspisuje

NATJEČAJ
 

 1. prof. TZK na neodređeno nepuno radno vrijeme od 1 sat tjedno

                Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

                Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokument kojim dokazuju hrvatsko državljanstvo, dokaz o stečenoj spremi i Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

                Navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici.

                Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata.

                Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

                Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković, uz naznaku: - za natječaj.

                Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 5. 3. 2014. 15:26

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
      M E T K O V I Ć
  raspisuje
NATJEČAJ
 
1. prof. matematike- na neodređeno puno radno vrijeme
2. prof. matematike na –neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno
3. prof. građevinskih predmeta na neodređeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno
4. prof.poznavanja robe i prehrane na neodređeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno
5. prof. TZK na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno
6. stručni učitelj kuharstva s vježbama na neodređeno nepuno radno vrijeme od 21 sat tjedno
7. stručni učitelj kuharstva s vježbama određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno do 31. 8. 2014. g.
 
8. prof. biologije na određeno nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno do 31.8.2014.g.
9. prof. geografije na  neodređeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno
10. prof.tekstilne skupine predmeta na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do 31.8.2014.g.
11. prof. Izrade modnih proizvoda na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno i na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno do 31.8.2014.g.
12. prof. sociologije na određeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno do 31.8.2014.g.
13. prof. povijesti na određeno nepuno radno vrijeme od 2 sata do 31.8.2014.g.
14. prof. hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati do povratka radnice s porodnog dopusta.
 
                Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.
 
                Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokument kojim dokazuju hrvatsko državljanstvo, dokaz o stečenoj spremi i Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.
                Navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici.
                Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata.
                Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.
                Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković, uz naznaku: - za natječaj.
                Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 13. 2. 2014. 11:44

NATJEČAJ stručno osposobljavanje za rad (bez zasnivanja radnog odnosa)

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
 
M E T K O V I Ć
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
 
 
1. prof. praktične nastave u ugostiteljstvu
 
 
                Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:
diplomu
domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju .
 
                Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković.
 
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 25. 9. 2013. 10:45

NATJEČAJ (pomoćnik u nastavi) stručno osposobljavanje za rad

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
   M E T K O V I Ć
 
 raspisuje
NATJEČAJ
stručno osposobljavanje za rad
 
 
1. POMOĆNIK U NASTAVI – 3 izvršitelja
 
Uvjeti: završeno gimnazijsko obrazovanje ili prvostupnici humanističkih znanosti
Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:
- odgovarajuću svjedodžbu,
- domovnicu
 
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:
Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 9. 9. 2013. 15:48

NATJEČAJ (prof. pedagogije) stručno osposobljavanje za rad

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
   M E T K O V I Ć
 
 raspisuje
NATJEČAJ
stručno osposobljavanje za rad
 
 
1. prof. pedagogije
 
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij 
Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:
- diplomu,
- domovnicu
 
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu:
      Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković
 
    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 9. 9. 2013. 10:35

NATJEČAJ ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

   za popunu radnog mjesta

VODITELJA RAČUNOVODSTVA

 

Uvjeti:   završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke

Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

       Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

-         diplomu,

-         domovnicu

-         uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

        Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
        Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 19. 7. 2013. 11:51

NATJEČAJ

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

M E T K O V I Ć

raspisuje

NATJEČAJ
 

1. prof. matematike , puno neodređeno radno vrijeme
 

                Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju ).                 

                Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

                Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12    20350 Metković.

                Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 6. 5. 2013. 13:52

NATJEČAJ

REDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

   za popunu radnog mjesta

VODITELJA RAČUNOVODSTVA

 

Uvjeti:   završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke

Uz prijavu s životopisom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

       Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

-         diplomu,

-         domovnicu

-         uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

        Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
        Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 8. 4. 2013. 12:53

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA:

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

M E T K O V I Ć

raspisuje

NATJEČAJ
 

 1. prof. TZK, puno neodređeno radno vrijeme
 2. prof. tekstilne skupine predmeta ( Izrada modnih proizvoda ), nepuno neodređeno  radno vrijeme od 16 sati tjedno
 3. prof. hrvatskog jezika, nepuno neodređeno radno vrijeme od 12 sati tjedno
 4. prof. matematike, nepuno neodređeno radno vrijeme od 13 sati tjedno
 5. prof. elektrotehničkih predmeta, nepuno neodređeno radno vrijeme od 12 sati tjedno
 6. prof. informatike, nepuno neodređeno radno vrijeme od 19 sati tjedno
 7. prof. latinskog jezika, nepuno određeno radno vrijeme od 2 sata tjedno do 31.kolovoza 2013. godine
 8. stručni učitelj kuharstva s vježbama, nepuno određeno radno vrijeme od 21 sat tjedno do 31. kolovoza 2013. godine
 9. prof. matematike, nepuno određeno radno vrijeme od 3 sata tjedno do 31. kolovoza 2013. godine
 10. prof. filozofije, nepuno određeno radno vrijeme, 2 sata tjedno do 31. kolovoza 2013. godine
 11. prof.geografije, nepuno određeno radno vrijeme od 4 sata tjedno do 31. kolovoza 2013. godine
 12. prof. građevinskih predmeta, nepuno neodređeno radno vrijeme od 15 sati tjedno 

 

                Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu te važećih nastavnih planova.               

                Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

                Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković.

                O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana obavljenog izbora.

                Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave s neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.
                Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 26. 2. 2013. 13:54

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA:

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

M E T K O V I Ć

raspisuje

NATJEČAJ

 

1. prof. matematike, puno određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja,

2.  prof. matematikepuno određeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog dopusta

3. prof. građevinskih predmetapuno određeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog dopusta,

4. prof. TZKnepuno određeno radno vrijeme- 7 sati, do povratka radnice s porodiljskog dopusta

5. prof. filozofijenepuno određeno radno vrijeme, 2 sata tjedno do povratka radnice s porodiljskog dopusta

6. prof. biologijenepuno određeno radno vrijeme, 4 sati tjedno do 31. kolovoza 2013. godine.

7. prof. kemijenepuno neodređeno radno vrijeme, 6 sati tjedno

 

                Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu te važećih nastavnih planova.               

                Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

                Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković.

                O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana obavljenog izbora.

                Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave s neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.
               

Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 22. 2. 2013. 13:55

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA: RAČUNOVOĐA, SPREMAČICA

 1. RAČUNOVOĐA, puno neodređeno radno vrijeme
 2. SPREMAČICA, puno neodređeno radno vrijeme

 

        Uvjeti:

Pod 1.  VSS ekonomskog ili srodnog smjera i 1 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva.

Pod 2.  najmanje osnovnoškolsko obrazovanje.

         Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu.           

        Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković.

        O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana obavljenog izbora.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati i prijave s neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.

Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.                              

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 31. 7. 2012. 13:56
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaPratite nas na Facebooku

 


Kalendar
« Rujan 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


mobilnost.hr


Županijski Info Centar za mlade


Korisni linkovi
Obrazovanje

Agencije

Razno

Dnevni tisak


MZO


e-knjižnica

preskoči na navigaciju